Skip to main content Skip to main menu Skip to search
Aмьтны сайн сайхны төлөө бидний хариуцлага
1967 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш Oрифлэйм компани нь байгалийн сайн сайхныг, шинжлэх ухааны шилдэг бүхэнтэй хослуулан гоо сайхны бүтээгдэхүүн боловсруулахад анхдагч нь байсаар ирсэн билээ. Бидний хүрээлэн буй орчны өмнө хүлээсэн үүрэг, байгалийн нөөц баялгийг дээдлэх үзэл бодол бол бидний өв уламжлалын нандигнан эрхэмлэх зүйл бөгөөд Орифлэймийн өв соёлын тулгуур юм. Үүний нэгэн илрэл бол Орифлэйм компани нь амьтны сайн сайхны төлөө үүрэг хариуцлагыг өндөрт тавьдаг явдал юм. 

• Oрифлэйм компани нь хамгийн хатуу чанд олон улсын хууль дүрэм, шаардлагад нийцсэн, аюулгүй, үр дүнтэй, дэвшилтэт бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхийг зорьдог. 
 
• Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг нотлох, аюулгүйн дээд зэргийн стандартад нийцүүлэхийн тулд, Орифлэймийн бүтээгдэхүүний аюулгүйн сорилыг бие даасан мэргэжлийн лабороторт дадлага туршлагатай анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийн хяналтан дор сайн дурын оролцогчдод туршдаг. Аюулгүйн сорилыг зөвхөн сорилд орохыг зөвшөөрсөн, эрүүл (18 дээш насны) сайн дурын оролцогчдод хийж, манай мэргэжилтнүүдийн баг бүтээгдэхүүний боловсруулалтын тухай нарийвчилсан дүгнэлт гаргадаг. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг мэргэжилтнүүдийн сорилд хамруулах нь өнөө үед үйлдвэрлэлийн стандарт үйл ажиллагаа бөгөөд амьтан дээр туршихын эсрэг ёс зүйтэй, аюулгүй хувилбар гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. 

• Oрифлэйм нь энэ салбарт бүтээгдэхүүнээ амьтан дээр туршихаас татгалзсан анхны компаниудын нэг байв. Бид энэ сонголтыг Орифлэйм компанийг 1967 онд үүсгэн байгуулахдаа хийсэн ба одоог хүртэл уг зарчмыг хатуу чанд баримталсаар байна.

• Oрифлэйм компани нь өөрийн бүтээгдэхүүн болон орц найрлагыг боловсруулах явцад, тэдний аюулгүй байдал, үр дүнг нотлох үүднээс амьтан дээр турших буюу туршихыг шаарддаггүй болно. 

• Гэвч Орифлэйм компани нь үйл ажиллагаа явуулж буй улс орны хууль дүрэмд захирагдах ёстой бөгөөд зарим улсад аливаа бүтээгдэхүүнийг тухайн зах зээлд зохих журмын дагуу бүртгүүлэхийн тулд амьтан дээр туршсан сорилын  баримтыг шаарддаг. Ийм тохиолдолд бид бүтээгдэхүүний бүртгэлийн тухай иж бүрэн мэдээлэл болон Европын Гоо сайхны бүтээгдэхүүний журамд заасан шаардлагын дагуу аюулгүйн бүрэн дүүрэн дүгнэлт зэрэг мэдээллүүдээр хангадаг. Энэ нь амьтан дээр турших хэрэгцээ шаардлагыг няцаах бөгөөд бид холбогдох эрх мэдэл бүхий байгууллагыг уг мэдээллийг хүлээн авахыг ятгахад бүхий л хүч чармайлтаа дайчилдаг. Ингэж чадахгүй тохиолдолд бид тухайн бүтээгдэхүүнийг нэмэлт сорилд (үүнд амьтан дээр турших сорил ч байж болзошгүй) оруулахаас өөр аргагүй. 

• Oрифлэйм нь ямагт хор нөлөөгүй туршилтын арга барилыг дэмжиж ирсэн бөгөөд сайн дурын оролцогчийг гэмтээж, өвтгөж болзошгүй тохиолдолд (жишээлбэл: нүдийг цочроох) хамгийн сүүлийн үеийн in-vitro сорилын аргыг хэрэглэдэг. 

• Бид Европын Гоо сайхны бүтээгдэхүүн борлуулалтын холбоогоор (Cosmetics Europe) дамжуулан, орон нутгийн хууль дүрмийг Европын Холбооны дүрэм журамд дөхөм болгох явдлыг идэвхтэй дэмжиж байгаа билээ. Эдгээр улс орнуудад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулан, холбоотой байсны үндсэн дээр бид, тэдэнд амьтан дээр туршилт хийх бодлогоо өөрчлөхөд нь нөлөөлж чадна гэж найдаж байна.